Loading...

PAM-COMPOSITES

Do đặc tính nhẹ, cứng và bền, vật liệu Composite đại diện cho những loại vật liệu chính trong cuộc đua giảm lượng khí thải carbon. Tuy nhiên, khi chuyển sang sản xuất hàng loạt công nghiệp, những thách thức mới nảy sinh với những vật liệu này:
 • Làm thế nào để mở rộng quy mô sản xuất để đáp ứng nhu cầu của thị trường?
 • Làm thế nào để nhanh chóng thích ứng với các vật liệu mới để theo kịp tốc độ đổi mới trong vật liệu tổng hợp?
 • Định giá sản phẩm cuối cùng như thế nào để đáp ứng yêu cầu thị trường?
Những câu hỏi này sẽ tìm thấy lời giải đáp trong các module của PAM-COMPOSITES. 
Thông tin sản phẩm
1. PAM - RTM
PAM-RTM – Phần mềm mô phỏng khuôn Composite / Composites Molding Simulation Software
Mô phỏng quá trình điền đầy và đóng rắn vật liệu composite / Liquid Composites Molding and Curing Simulation
PAM-RTM là một module mô phỏng ép phun của bộ giải pháp PAM-COMPOSITE, được sử dụng cho mô phỏng quá trình phun hoặc truyền vật liệu tổng hợp trong khuôn. Nó có thể được sử dụng để phân tích quá trình đóng rắn của vật liệu nhựa nhiệt dẻo trong lò nung hoặc bên ngoài lò nung (OOA). / PAM-RTM, a resin injection software module within  PAM-COMPOSITES, is used to simulate the injection or the infusion of a resin in a preform. It can also be used to analyze the curing of thermoset components, in the autoclave or out of the autoclave (OOA).
 • PAM – RTM có thể mô hình hóa một lượng lớn các quy trình, bao gồm: / PAM-RTM can model a wide range of processes including:
 • Quá trình truyền nhựa trong khuôn/ Resin Transfer Molding (RTM)
 • Quá trình hút chân không / Vacuum Assisted Resin Infusion (VARI)
 • Quá trình truyền nhựa nén RTM / Compression RTM (C-RTM)
 • Quá trình truyền nhựa áp lực cao RTM / High Pressure RTM (HP-RTM)
 • Và nhiều quá trình khác / and many more
Module này có thể dự đoán quá trình truyền nhựa trong khuôn có thể bao gồm các vật liệu được thêm vào (như kim loại, gỗ, bọt xốp) / This module predicts how the resin flows in a preform that might include inserts (metals, wood, foam).
Điển hình là các kết quả mô phỏng đã được công bố: / Typically, simulation results reveal:
 • Thời gian điền đầy / filling time
 • Nguy cơ xuất hiện rỗ bề mặt hoặc xô lệch sợi / risk of dry spots appearance or fiber washing
 • Vận tốc dòng chảy vật liệu / flow front velocity
 • Áp lực tác động lên khuôn / pressure applied to the mold
 • Mức độ rỗ khí / porosity level
 • Thời gian đóng rắn / curing time
 • Nhiệt độ và tiến trình đóng rắn / temperature and degree of cure evolution
Với PAM – RTM, các lỗi sản xuất trong quá trình RTM được loại bỏ và chất lượng sản phẩm được cải thiện trong quá trình phát triển sản phẩm, trước khi bất kỳ công cụ nào bị cắt nhờ vào việc tối ưu hóa các thông số sau: / With PAM-RTM, RTM manufacturing defects are eliminated and product quality is improved upfront in the product development process, before any tools are cut, thanks to optimization of the following parameters:
 • Chiến lược phun/ truyền vật liệu (lựa chọn quy trình CLM) / injection/infusion strategy (choice of LCM process)
 • Áp lực phun hoặc tỉ lệ dòng chày / injection pressure or flow rate
 • Chu kỳ nhiệt độ (công cụ và vật liệu nhựa) / temperature cycle (tool and resin)
 • Vị trí cổng phun, các vent và cổng hút chân không / location of injection gates, vents and vacuum ports
 • Các loại và các vị trí lưu lượng / type and positioning of the flow media
 • Chu kỳ đóng rắn / curing cycle
Mô phỏng cũng có thể được sử dụng muộn hơn trong quá trình để khắc phục các vấn đề sẩn xuất sau khi chúng được xác định. / Simulation can also be used later in the process to correct manufacturing issues after they are identified.
 
RTM simulation of an automotive B-Pillar with PAM-RTM
 
Mô phỏng RTM của 1 trụ đỡ ô tô với PAM- RTM / RTM simulation of an automotive B-Pillar with PAM-RTM
Một tham số chính của quá trình mô phỏng vật liệu tổng hợp dạng lỏng là tính thấm của vật liệu gia cố. Tính thấm phụ thuộc vào rất nhiều vào định hướng sợi, do đó điều quan trọng là phải tính đến các hướng sợi này trong mô phỏng quá trình phun/truyền vật liệu. Phương pháp hình học có thể được sử dụng để ước tính các định hướng của các sợi trong khuôn phôi, tuy nhiên có cũng có thể sử dụng các hướng sợi chính xác được tính toán trong một mô phỏng tạo mẫu PAM-FORM. / A key parameter of Liquid Composites Molding (LCM) simulation is the permeability of the reinforcements of the preform. Permeability depends highly on fiber orientations, therefore, it is important to account for these fiber orientations in injection/infusion process simulation. Geometrical approaches can be used to approximate the orientations of the fibers in the preform, however, it can also use accurate fiber  orientations computed in a PAM-FORM preforming simulation.
Nhờ vào bộ giải DMP hiệu suất cao, độc đáo, PAM-RTM có thể xử lý một số lượng lớn các mô hình bằng cách sử dụng các phần tử dạng tấm (shell) hoặc các phần tử dạng khối (solid). Những mô hình lớn này thường ứng dụng trong các ngành công nghiệp năng lượng gió vì kích thước của các phần lớn và trong ngành công nghiệp ô tô vì các chi tiết nhỏ, yêu cầu các dạng hình học chi tiết. / Thanks to its unique, high performance DMP solver, PAM-RTM can handle large numerical models using shell or solid elements. These large numerical models are frequent in the wind industry because of the size of the components and in the automotive industry because of the detailed geometry requiring small element size.
Khả năng xử lý các mô hình rất nhỏ đến rất lớn bởi các phần tử dạng khối (solid) là tính năng duy nhất được có trong PAM-RTM. Khả năng mô hình hóa dạng khối này là rất cần thiết để biết được cách nhựa chảy như thế nào thông qua xác định độ dày và xác định rủi ro cho các vùng khô bên trong. / The capacity to treat very small to very large models made of solid elements is unique to PAM-RTM. This solid modeling capability is required to capture how the resin flows through the thickness and to identify risks for internal dry zones.
 
Infusion simulation of the root of a wind blade
 
Mô phỏng truyền chất lỏng gốc của một lưỡi kiếm gió bằng cách sử dụng mô hình hóa dạng khối  để giải thích cho sự ảnh hưởng của môi trường dòng chảy đối với dòng chảy nhựa với PAM-RTM / Infusion simulation of the root of a wind blade using solid modeling to account for the flow media influence on the resin flow with PAM-RTM
 
Các khả năng hàng đầu của PAM-RTM / PAM-RTM's leading capabilities include:
 • Điều kiện đóng và mở của các cổng phun và van thoát khí / conditional opening and closing of the injection gates and vents
 • Kiểm soát tốc độ dòng chảu tự động để giảm thiểu độ xốp / automatic flow rate control to minimize porosities
 • Hiệu ứng trọng lực / gravity effect
 • Module nối tiếp để ước tính góc sợi trong khuôn / sequential draping module for an estimate of the fiber angle in the preform
 • Kết nối việc điền đầy và khả năng xử lý mô phỏng bao gồm cả quá trình điền đầy quá mức / chaining of filling and curing simulation with the possibility to include “overfilling”
 • Kết hợp giữa PAM – FORM và PAM – DISTORTION / coupling with PAM-FORM and PAM-DISTORTION
 • Thiết kế thực nghiệm để phân tích đa biến / Design of Experiments (DoE) for variability analysis
2. PAM FORM
PAM – FORM – Phần mềm mô phỏng dập định hình cho vật liệu tổng hợp / PAM-FORM – Composites Forming Simulation Software
Draping and Thermoforming Simulation
PAM – FORM, một module mô phỏng dập định hình vật liệu Composite trong bộ phần mềm PAM-COMPOSITE, được sử dụng để mô phỏng quá trình tạo mẫu của vải khô hoặc quá trình dập định hình của vật liệu tổng hợp cốt sợi làm từ nhựa nhiệt dẻo hoặc nhựa nhiệt rắn (Tấm Organo). / PAM-FORM, a composite forming simulation module within PAM-COMPOSITES, is used to simulate the preforming process of dry textiles or the thermoforming process of fiber reinforced composite materials made of thermoset or thermoplastic resins (organo-sheets).
PAM-FORM cho phép bạn mô hình hóa một loạt các quy trình bao gồm: / PAM-FORM allows you to model a wide range of processes including:
 • Dập bằng hai khuôn cứng / stamping using two rigid molds
 • Dập cao su / rubber pad forming
 • Dập định hình vật liệu tổng hợp / composites thermoforming
 • Mô phỏng màng ngăn được hình thành trong quá trình tiền mô phòng / diaphragm forming pre-pregs forming simulation
 • Nhiều ứng dụng khác / and many more
Module này có thể được sử dụng để dự đoán các hiện tượng như / This module can be used to predict phenomena such as:
 • Định hướng sợi / fiber orientation
 • Phân phối độ dày / thickness distribution
 • Tối ưu mẫu phẳng ban đầu / optimum initial flat pattern
 • Biến dạng / strains
 • Lực căng / stresses
 • Các vị trí bắc cầu / bridging
 • Nhăn / wrinkling
Ngoài ra, các kết quả này có sẵn ở cấp độ các vật liệu có khả năng chịu nước, chịu lực, cũng như cấp độ đa lớp, VD cho phép bạn dự đoán một trường hợp nhăn xảy ra bên trong sản phẩm. / Additionally, these results are available at the laminate level as well as the ply level, allowing you to predict a case of internal wrinkles, for example.
PAM-FORM bao gồm các mô hình vật liệu cho vật liệu dạng sợi không định hướng UD (UniDirectional), NCF (Non Crimp Fabric), vải dệt, dệt khô, sơ chế nhiệt và tấm organo. / PAM-FORM includes material models for UD (UniDirectional), NCF (Non Crimp Fabric), woven fabric, dry textile, thermoset prepreg and organo-sheet.
Với PAM – FORM / các lỗi sản xuất được loại bỏ và chất lượng sản phẩm được cải thiện trước quá trình phát triển sản phẩm, trước khi bất kỳ công đoạn nào bị cắt, nhờ việc tối ưu hóa các lĩnh vực sau / With PAM-FORM, manufacturing defects are eliminated and product quality is improved upfront in the product development process, before any tools are cut, thanks to optimization of the following areas:
 • Vận tốc công cụ / tool velocity
 • Chu kỳ nhiệt độ và áp suất / temperature and pressure cycle
 • Điều kiện kẹp và lực / clamping conditions and force
 • Trình tự sắp xếp vật liệu và định hướng lớp / laminate sequence, ply orientations
 • Thiết kế công cụ / tooling design
Mô phỏng cũng có thể được sử dụng sau quy trình để sửa các vấn đề sản xuất sau khi chúng đã được xác định./ Simulation can also be used later in the process to correct manufacturing issues after they are identified.
 
Preforming simulation of an automotive B-Pillar
Mô phỏng phôi của B-Pillar ô tô / Preforming simulation of an automotive B-Pillar
 
Fabric/6 Plies/PPS matrix: bridging predicted in red area
 
Mô phỏng quá trình dập định hình của cánh máy bay / Thermoforming simulation of a thermoplastic aeronautic rib
 
Fabric/6 Plies/PPS matrix
 
3. PAM distorsion
PAM-DISTORTION
PAM-DISTORTION cho phép dự đoán ứng suất dư do sản xuất và biến dạng hình dạng của các chi tiết tổng hợp làm từ sợi liên tục và ma trận nhiệt./ PAM-DISTORTION allows the prediction of manufacturing-induced residual stresses and shape distortion of composites parts made of continuous fibers and thermoset matrix.
PAM-DISTORTION, với phiên bản thương mại đầu tiên được phát hành vào tháng 9 năm 2013, là thành tựu của nhiều năm nghiên cứu và kinh nghiệm trong phân tích ứng suất nhiệt hóa học. Nó được phát triển thông qua quan hệ đối tác công nghiệp và các dự án trong ngành hàng không và năng lượng gió. / PAM-DISTORTION, with its first commercial version released in September 2013, is the accomplishment of several years of research and experience in thermo-chemical-stress analysis. It was developed through industrial partnerships and projects in the aeronautics and wind energy industries.
Trong quá trình sản xuất, các chi tiết composite làm từ nhựa nhiệt rắn sẽ trải qua quá trình đóng rắn biến đổi nhựa từ chất lỏng sang trạng thái rắn. Quá trình nhiệt hóa học này dẫn đến các ứng suất dư sẽ làm biến dạng chi tiết. / During their manufacturing, composite parts made of thermoset matrix go through a curing operation that transforms the resin from a liquid to a solid state. This thermo-chemical process results in residual stresses that will distort the part.
 
 
 
 
 
Dự đoán quá trình biến dạng / Process induced distortion prediction
Kiểm soát biến dạng hình học của các chi tiết sử dụng vật liệu tổng hợp là một thách thức quan trọng đối với hầu hết các ngành công nghiệp: các chi tiết kết cấu hàng không hiệu suất cao có dung sai chặt chẽ; coi trọng dung sai là quan trọng để cho phép lắp ráp và trở nên quan trọng khi xử lý các chi tiết rất lớn như lưỡi gió./ Controlling the geometrical distortion of composites parts is a critical challenge for most industries: high performance aeronautic structural parts have tight tolerances; respect of tolerances is important to allow assembly and becomes critical when dealing with very large parts such as wind blade.
PAM-DISTORTION là một giải pháp thay thế cho các thử nghiệm vật lý tốn kém và tốn thời gian. Dự đoán biến dạng hình học do sản xuất làm cho dụng cụ và quy trình hiệu chỉnh có thể thực hiện được trước khi thực hiện thử nghiệm. / PAM-DISTORTION comes as an alternative to expensive and time consuming physical trials. Prediction of manufacturing- induced shape distortions makes tooling and process correction possible before trials are performed.
PAM-DISTORTION tính toán các biến dạng hình học có tính đến các hiện tượng ảnh hưởng lớn bao gồm bố trí vật liệu đa lớp, giãn nở nhiệt nhựa, chữa co ngót, chữa nhiệt độ và giãn nở nhiệt. / PAM-DISTORTION computes shape distortions taking into account major influencing phenomena including laminate lay-up, resin thermal expansion, cure shrinkage, cure temperature and mold thermal expansion.
Sản phẩm khác
HyperMesh

HyperMesh

Bộ tiền xử lý phần tử hữu hạn hiệu suất cao để chuẩn bị các mô hình lớn nhất, bắt đầu từ nhập hình học CAD đến xuất phân tích chạy ...
Chi tiết
Optistruct

Optistruct

OptiStruct đã được chứng minh là giải pháp phân tích kết cấu hiện đại cho các vấn đề kết cấu tuyến tính và phi tuyến tính dưới tải trọng tĩnh và ...
Chi tiết
Radioss

Radioss

Bộ giải phân tích cấu trúc hàng đầu cho các bài toán về phi tuyến tính khi chịu tải động như mô phỏng sự cố, tác động, nổ và dập.
Chi tiết
AcuSolve

AcuSolve

Giải pháp tính toán động lực học chất lưu đa năng hàng đầu trên thị trường. Đây là bộ giải CFD có khả năng giải quyết các bài toán khoa học ...
Chi tiết
MotionSolve

MotionSolve

Giải pháp tích hợp để phân tích và tối ưu hóa hiệu suất hệ thống đa vật lý. Trải nghiệm của khách hàng cho biết Motionsolve được đánh giá kỹ lưỡng ...
Chi tiết
SimLab

SimLab

Môi trường mô phỏng đa ngành theo hướng quy trình để phân tích chính xác hiệu suất các cụm phức tạp.
Chi tiết
HyperLife

HyperLife

Một phần mềm dễ sử dụng được phát triển trên một khung trung lập với bộ giải, cung cấp một bộ công cụ toàn diện để phân tích độ bền và ...
Chi tiết
Feko

Feko

Altair Feko là bộ phần mềm phân tích điện từ cho phép người dùng giải quyết một loạt các vấn đề điện từ trong môi trường hoạt động thực tế.
Chi tiết
Flux

Flux

Flux là một ứng dụng phần mềm phần tử hữu hạn được sử dụng để mô phỏng điện từ và vật lý nhiệt, cả trong 2D và 3D.
Chi tiết
Inspire Studio

Inspire Studio

Giải pháp phần mềm mới cho phép các nhà thiết kế, kiến trúc sư tạo ra, đánh giá và trực quan hóa các ý tưởng thiết kế nhanh hơn bao giờ ...
Chi tiết
ultraFluidX

ultraFluidX

ultraFluidX là một công cụ mô phỏng để dự đoán cực nhanh các đặc tính khí động học của xe chở khách và xe tải nặng, cũng như đánh giá khí ...
Chi tiết
nanoFluidX

nanoFluidX

nanoFluidX là một công cụ mô phỏng động lực học chất lỏng dựa trên SPH dự đoán dòng chảy ở dạng hình học phức tạp trong các chuyển động phức tạp.
Chi tiết
037 7999145 (Sale) / 098 2435137 (Technical)