MAGMA - Nơi nào có đúc, nơi đó có MAGMA

2019-04-17 12:04:52

     

MAGMASOFT

 

  MAGMASOFT là công cụ mô phỏng và tối ưu hóa quá trình đúc,đảm bảo chất lượng vật đúc.

  MAGMASOFT h tr kim tra nhanh, hiu qu chính xác quá trình đin đầy khuôn quá trình đông đặc vật đúc. MAGMASOFT  cung cấp chc năng xây dng hình vt đúc giống như mt phn mm CAD kh năng nhp vào hình STL trong phần MAGMApre. Sau đó, hình vt đúc được MAGMAmesh chia lưới chuyn qua phn Simulation để xác lp điu kin bin thc hin phng quá trình đúc. Cui cùng, kết qu đưc trình y trong MAGMApost.

 

*Kết quả phng quá trình Đin Đầy khuôn

 • Biến đổi áp sut nhit độ dòng kim loại lng.
 • V trí dòng kim loi xoáy cun.
 • Nhng vùng “bẫy” khí.
 • Kh năng đin đầy khuôn.
 • Tc độ dòng kim loi lng.
 • Mc độ xói l khuôn.

* Kết qu phng quá trình Đông Đặc:

 • Quá trình truyn nhit.
 • Biến đổi nhit độ theo thi gian.
 • Biến đổi trường nhit độ theo thi gian.
 • Kh năng ngót ca đậu ngót.
 • Hin tượng đối lưu trong vt đúc.
 • V trí r xp.

Ngoài nhng chc năng cơ bn trên, MAGMASOFT còn các module option dùng để phỏng các quá trình đặc bit khác như: đúc mu t thiêu, đúc áp lc, đúc gang, đúc thép,…

 

 

MAGMAiron

  Cht lượng vật đúc gang phụ thuc nhiu vào thành phn hợp kim, k thut nu luyn biến tính. MAGMAiron xét đến tt c các yếu t trên khi phng quá trình đúc gang. MAGMAiron d đoán chính xác hình dạng lượng graphit t do đồng thi xem xét hin tượng tiết graphit (tăng th tích) co ca kim loi (gim th tích) để phỏng kết quả co hình thành rỗ xốp.

Ngoài ra, MAGMAiron còn giúp dự đoán t chc cơ tính ca vt đúc gang.

  MAGMAiron xét đến các yếu t sau:

 • K thut biến tính
 • Thành phn hp kim
 • S hình thành các pha gi ổn định, dụ xementit ca gang trng
 • nh hưởng của các nguyên t (ví d như đồng) đến t chc, s thiên tích hành vi chuyn pha.

 

MAGMAiron h tr ngưi th đúc:

 • Xem xét các ảnh hưởng ca h thống rót ngót đến cht lượng vt đúc
 • Ngăn nga s hình thành gang trắng
 • D đoán “bản đồ cơ tính vt đúc
 • Ci tiến k thut biến tính

 

MAGMAiron cung cp các thông tin sau:

 • Hình dáng mt độ graphit t do
 • Mc độ biến trng của gang
 • T l ostenit, graphit ln th nhất, t chc cùng tinh, peclit ferrit
 • Cơ tính vt đúc: độ cứng (HB), gii hạn đàn hi, độ bn, mô-đun Young…
 • Quá trình hình thành r xp, lõm co ca vt đúc gang xám gang cu
 • Đường ngui cho mt đim bt k xác định trước trong vt đúc
 • Biến đổi t l lỏng (và đặc) trong quá trình kết tinh
 • V trí nút nhit i đông đặc cui cùng trong vt đúc
 • Thông s mô-đun ngót để ti ưu kích thước đậu ngót

 

MAGMAsteel

 

  Việc thiết kế phỏng đúc thép cn xem xét các yếu t rt đặc thù. Mô-đun MAGMAsteel

kh năng phỏng toàn din quá trình đúc thép t b trí vt đúc đến kết quả.

 

Hoạch định sn xuất

  Khi lp kế hoch sn xut, các yếu t hình hc đóng vai trò rt quan trng. Th tích khi lượng vt liu, cũng như lượng gia công, cn thiết để d toán chi phí sn xut. T l thtích/din tích, hay mô-đun hình hc, của vt đúc thông squan trọng khi thiết kế hệ thống ngót. Thời gian tc độ rót liên quan trc tiếp đến hình dng thùng rót.

MAGMAsteel giúp hoạch định sn xut bng cách cung cp các thông s:

 • Th tích khi lượng của vật đúc, phn b gia công, h thng rót-bù ngót, vt liệu làm khuôn vt làm ngui.
 • Din tích b mt ca đậu ngót h thng rót.
 • T l khi lượng cát/kim loi hiệu suất.
 • Chi phí sn xuất da vào thông s hình học chi phí đặc thù ngành đúc.
 • Giá tr mô-đun hình hc ca vt đúc nơi cn ngót
 • Tốc độ thi gian rót da vào hình dng thùng rót.

  Đối lưu Thiên tích

  Trong quá trình đông đặc, vt đúc ln cùng vi s khác bit nhit độ gia các vùng trong vt đúc gây nên dòng đối lưu t nhiên. Hin tượng này làm trường nhit độ vt đúc bxáo b xáo trn liên tc. S xáo trn này kết hp vi dòng đối lưu làm nguyên t hợp kim phân b không đồng đều gây nên hiện tượng thiên tích.

  MAGMAsteel sử dụng hình mi nhất để tính toán vận tc, áp sut dòng kim loi lỏng vùng “cháo nhuyn”. Theo đó, hin tượng thiên tích vùng được phỏng da theo vận tc dòng đối lưu “mô hình thiên tích tế vi” của MAGMA.

  MAGMAsteel cung cấp mt s kết qu đặc thù ca quá trình đông đặc, kết tinh ca thép bên cnh các kết qu cơ bn t MAGMASOFTstandard. Bao gm:

 • Vn tc dòng đối lưu nhit nồng độ Vết chuyn động ca dòng đối lưu
 • Phân b các nguyên t hp kim trong vt đúc (hin tượng thiên tích vùng)

  Nhit luyện

  Nhit luyn công đoạn quyết định đến t chc cơ tính cui cùng của vt đúc thép. Mt khác, t chc cơ tính phụ thuc vào thành phn hp kim trường nhit độ vt đúc khi chuyn biến pha.

 

  MAGMAsteel tính toán kết quả quá trình nhit luyện da vào các điu kin ostenit hóa, tôi ram. Trường nhit độ tc độ làm nguội vt đúc, cùng vi thành phần hợp kim được kết hp thông qua phép phân tích h qui da vào giản đồ chuyn biến pha ca hàng trăm mác thép. S kết hp này cho phép dự đoán t chc tính chất vật đúc. MAGMAsteel giúp ti ưu quá trình nhiệt luyn bng cách cung cp.

 • Trường nhiệt độ vt đúc sau tng công đon nhit luyện
 • Đường nung nóng/làm ngui ca quá trình nhiệt luyn
 • Phân b Mactenxit, bai-nit ferrit+peclit trong vt đúc sau khi tôi
 • Phân bố độ cng trong vt đúc sau khi tôi
 • Hp kim điu kin ostenit hóa phụ thuc vào gin đồ CCT cùng với đường nguội ti hạn
 • Phân b độ cứng trong vt đúc sau khi ram
 • Gii hạn bn, đàn hi độ giãn dài của vật đúc sau khi ram

 

Ngoài ra, mô-đun MAGMAstress còn phỏng hin tượng nứt nóng thường xy ra trong vt đúc thép. MAGMAsteel MAGMAstress nhng đun cộng thêm ca chương trình MAGMASOFT standard.

 

 

MAGMAhpdc

  Mô-đun MAGMAhpdc công c phng quá trình đúc áp lc cao bằng cách s dụng chi tiết thông s quá trình điu kin biên đặc thù.

 Chức năng chính

 • Phương thc nhp thông s ảnh hưởng đến s truyn nhit cân bng nhit đơn gin d hiu.

 • Phương thc định nghĩa chu k đúc đơn gin, gồm:
  • Thi gian ép (được điu khiển theo thi gian hoặc nhit độ vt đúc).
  • Quy trình m khuôn (theo thi gian).
  • Thi gian hoãn (mô phỏng nh hưởng ca vic gián đon chu k đến cân bng nhit).
  • Quy trình đóng  khuôn (được điu khin theo thi gian hoc nhit độ).
  • Thi gian chun b (lead time) cho đến khi bt đầu chu k mi.
  • S biến đổi v thi gian chun bị.

  tính đến các đầy đủ các phương thc làm nguội khuôn, bao gm:

 • Chc năng điu khin tng kênh làm ngui
 • Vic điu khin kênh làm nguội th ph thuc thi gian, được điu khiển bng các cp nhit đin o hay nhit độ khuôn hay nhit độ vt đúc
 • Định nghĩa quy trình phun cht phủ làm nguội

  Xác đnh kim tra máy đúc phù hp da vào:

Diện tích được ép áp lc cn thiết cht lượng vt đúc biu đồ PQ2

 

 Xác đnh đường cong quá trình đúc-ép phù hp:

  Dựa vào cấu hình thực tế máy đúc và hình dạng vật đúc,ví dụ như chiều dày thành trung bình và khối lượng hệ thống rót như (shot weight), điều kiện đúc được tính toán tự động và dùng vào mô phỏng.

 

  Mô phỏng quá trình đin đy

  Chc năng phng đin đầy giúp trc quan hóa dòng kim loi chuyển động trong quá trình đúc ép. Profile đúc ép được tính toán theo hàm vn tốc piston áp lc ép. Tính chính xác ca kết quả phỏng cho pp xác đnh vn tc dòng chảy ti hn, vị trí nứt ngui hiện tượng ln khí. Các kết qu cơ bn này giúp ci tiến cách b trí h thng rót, đậu tràn đường thoái khí mt cách phù hợp.

  Mô phng quá trình đông đc

  Lc ép được xét đến khi phng quá trình đông đặc. Nhng nguy cơ v r xốp do kim loi không đin đầy khuôn hay hin tượng thoát khí hydro được th hin cùng vi s biến đổi nhit độ khuôn. Thông tin này cn thiết để ti ưu điu kiện phun cht ph làm nguội khuôn.

 

  Gii pháp cho các quá trình đúc đc bit

  MAGMASOFT MAGMAhpdc mang đến giải pháp cho các quá trình đúc đặc bit khác như:

 • Đúc ép lng (thixocasting)
 • Đúc dập lng.
 • Đúc áp lc s hỗ tr ca chân không.

 

Tài Liệu Tham Khảo

Bình luận